Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Acció tutorial

L’acció tutorial té importància significativa a la nostra escola i en especial a l’Educació Secundària.

Els objectius són fer un seguiment individual en el procés evolutiu dels alumnes, vehicular l’intercanvi d’informació entre les famílies i el centre, afavorint la seva col·laboració i participació, orientar els alumnes i vetllar perquè segueixin el currículum segons les seves capacitats, fomentar la participació activa dels alumnes a tots nivells, aconseguir una bona interrelació com a grup i facilitar el creixement com a persones.

Es treballa la formació integral dels alumnes en funció dels següents eixos formatius:

  • Sexoafectivitat
  • Convivència i valors
  • Assetjament entre iguals
  • Mediambient i salut
  • Adiccions (joc, substàncies tòxiques, xarxes socials. temps de lleure)
  • Orientació acadèmica i POV (Programa d’Orientació Vocacional)

La tutoria treballa els àmbits d’atenció a la diversitat, la tutoria individualitzada, la tutoria grupal, les entrevistes amb les famílies i la col·laboració amb el Departament d’Orientació i el co-tutor . 

 

Acció tutorial 1r ESO 
Acció tutorial 2n ESO 
Acció tutorial 3r ESO 
Acció tutorial 4t ESO 
Futurs alumnes