RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,
 
Cada dos anys hi ha renovació d'una part dels membres del consell escolar, doncs aquest any toca. D'acord amb la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari i
el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC Núm. 8521 de 13.10.2021), la reunió constitutiva del consell escolar es realitzarà abans del 22 de desembre de 2021.
 
Aquest procés implica la participació de tots els sectors de la comunitat educativa: vosaltres pares, mares i tutors legals dels alumnes, el personal docent, els alumnes i el personal d'administració i serveis, així que us animem a votar. Aquest any cal elegir un representant dels pares, mares i tutors legals dels alumnes per votació secreta i directa de les famílies del centre.
 
Tota la informació del procés estarà publicada al taulell d'anuncis de davant de secretaria, a la pàgina web de l'escola i a la plataforma escolar. A més a més, us anirem enviant mails recordant-vos les diferents actuacions en les quals heu de participar.