PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ED. INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO 2019-2020 CALENDARI I PASSOS

 


Dates de preinscripció:

del 29 de març al 9 d'abril (ambdós inclosos)

 

 

 

1) On trobar l’imprès:

 • A la secretaria de l’escola (document imprès)
 • Al següent enllaç: Fes clic aquí

 

  Molt important: s’ha de presentar una única sol·licitud i al centre demanat en primer lloc. La presentació de més d’una preinscripció (a diferents escoles) comporta la invalidació dels drets de prioritat.

 

2) Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (CatSalut), si la teniu.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • En el cas de nens/nenes d’origen estranger, cal presentar el passaport del/de la menor o el llibre de família del país d’origen.

 

3) Punts de baremació i mapa d’àrea territorial d’influència d’ed. infantil i primària.

 

Barems de prioritats d’admissió: criteris generals

Punts

 Existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors treballant al   centre.

40

 Àrea territorial de proximitat – ATP -  (no acumulables)

 

 Ed. infantil i primària:

 • Domicili familiar dins l’àrea territorial de proximitat (ATP) del centre.

30

 • Treball dins l’àrea territorial de proximitat (ATP) del centre.

20

 • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal que el centre però fora de l’ATP (resta de l’Eixample)

15

 • Quan el domicili de la persona sol·licitant sigui a Barcelona ciutat però fora del districte municipal de l’escola (resta de districtes de la ciutat).

10

 ESO:

 • Domicili familiar a l’Eixample.

30

 • Treball dins l’Eixample.

20

 • Domicili a Barcelona ciutat, però fora de l’Eixample.

10

 Beneficiaris d’ajut de la renda mínima d’inserció.

10

 Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pares o germans.

10

 Criteris complementaris

 Família nombrosa o monoparental.

15

 

Mapa de l’àrea territorial d’influència per infantil i primària, recordar que per Eso l’àrea és tot l’Eixample.

 

4) Altres documents:

 

Indicació dels documents que també s’han de presentar en cas d’al·legar altres circumstàncies: lloc de treball, família nombrosa o monoparental.

 

CONDICIÓ

DOCUMENT ACREDITATIU

 

Proximitat del domicili

o

proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant

Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE (persones estrangeres), s’acredita amb el certificat o volant de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036)

Renda anual de la unitat familiar

Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

 

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició. També s’admeten certificats emesos per l’ICAM o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

També es consideren en aquest apartat els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i dels de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


Família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

5) Un cop lliurada la preinscripciótota la informació dels resultats es publiquen al plafó de davant de secretaria :

 

 Publicació llistes amb la puntuació provisional

26 d’abril

 Sorteig (necessari en situacions d’empat)

9 de maig

 Reclamacions

15, 18, 19  i 20 d’abril

 Publicació llistes amb la puntuació definitiva

14 de maig

 Publicació de les llistes d’alumnat admès

12 de juny