Educació Primària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys.
 
Des de l’escola donem una gran importància a aquesta etapa per tal d’iniciar l’assoliment de les competències bàsiques. Cada alumne té unes característiques personals que el fan únic i per això cal conèixer les seves potencialitats per a desenvolupar-les al màxim. Partim del coneixement de les intel·ligències múltiples per a afavorir un aprenentatge basat en l’experimentació, el treball cooperatiu, la vivència d’allò que s’aprèn i la importància de la tecnologia. És fonamental estructurar el cervell per tal de fomentar un aprenentatge significatiu i emocional.
Des dels seus orígens la nostra escola aposta per una formació de ‘caps ben fets, més que ben plens’ tot intentant oferir tots els recursos necessaris als alumnes per tal que ells mateixos arribin a assolir els aprenentatges necessaris per a ser, saber estar  i saber fer. L’alumne esdevé el veritable protagonista del seu propi aprenentatge.
 
Al llarg de l’etapa no només es prioritza adquirir uns continguts i coneixements bàsics sinó que a partir del treball sistemàtic en grups cooperatius, en el treball col·lectiu, desenvolupant projectes i també sense oblidar el treball individual s’aconsegueixen els objectius fonamentals per garantir el pas a la secundària.
 
Per això caldrà prioritzar també un treball partint dels valors útils en la convivència diària i es concreten en coses tan simples com respectar els companys, respectar l’entorn que ens envolta, aprendre a treballar en silenci, esforçar-se dia a dia per tal de superar-se, donar el bo i millor d’un mateix…
 
A partir d’una bona estructuració personal facilitarem l’aprenentatge dels procediments que afavoreixin l’aprenentatge significatiu dels diferents conceptes treballats per tal que s’arribin a entendre però especialment per posar-los en pràctica i que els apliquin a la vida diària.
 
Currículum a l'educació primària
 

 

Metodología a l'educació primària
 

Cada persona és diferent i per això des de l’escola desenvoluparem una atenció personalitzada atenent la diversitat de situacions. Conèixer a fons les pròpies capacitats i les diferents intel·ligències de la persona farà possible realitzar una diversificació curricular i metodològica:

Diversificació metodològica:

La diversificació metodològica es duu a terme a partir d’estratègies diverses:

 • El treball en grup i cooperatiu
 • Foment de la pròpia creativitat
 • Ús de diferents recursos didàctics i estratègies de treball
 • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • L’autoaprenentatge i l’autoavaluació
 • El treball individual
 • Gestió correcta del material en comú
 • Capacitat organitzativa i autonomia
 • Interacció amb l’entorn


Desenvolupament de les capacitats bàsiques i de les pròpies intel·ligències múltiples.

Aquesta diversificació metodològica es troba acompanyada d’un treball per tal de desenvolupar les capacitats bàsiques i anar descobrint i potenciant la pròpia intel·ligència en els seus múltiples àmbits.

 • Acceptació del propi cos i construcció positiva de la seva imatge
 • Sociabilitat, relació grupal i afectivitat
 • Participació reflexiva i activa. Autonomia
 • Interacció positiva en l’entorn
 • Comportament cívic i de la bona convivència
 • Enriquiment intel·lectual. Imaginació, curiositat i creativitat
 • Potenciació de les habilitats lògicomatemàtiques
 • Desenvolupament d’habilitats d’expressió (tant oral com escrita)
 • Treball intensiu de la pròpia motricitat i la capacitat d’aprendre a través de la interacció corporal-cinestèsica.
 • Adquisició de capacitats multisensorials que facilitin l’autoaprenentatge
 • Desenvolupar habilitats socials i domini progressiu

 

 

 
Design Thinking