Educació Infantil 

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos


L’etapa d’Educació Infantil comprèn els alumnes de 3 a 6 anys. Està considerat com un dels cicles més importants en la nostra escola ja que és en aquesta etapa on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives. També és en aquest cicle on s’inicia l’adquisició dels hàbits i les capacitats bàsiques. La col·laboració mútua amb les famílies en la seva tasca educativa és un aspecte fonamental.

Per aconseguir-ho l’escola se centre en tres grans àrees:

Currículum a l'educació infantil


Metodología a l'educació infantil

A l’etapa d’Educació Infantil s’aprèn amb vivències i activitats que incorporen noves nocions, habilitats, actituds, valors i normes que més endavant afavoriran la capacitat de saber aplicar en d’altres contextos i situacions. Fent possible que l’aprenentatge sigui competencial i significatiu.
 
El treball cooperatiu, el desenvolupar petits projecte i unitats didàctiques integrades, els racons i l’ús de les noves tecnologies són eines que faciliten l’adquisició dels aprenentatges i de noves capacitats que permetran fer el pas cap a una educació primària amb més seguretat i confiança.
 
Cada persona és diferent i per això des de l’escola desenvoluparem una atenció personalitzada atenent la diversitat de situacions. Conèixer a fons les pròpies capacitats i les diferents intel·ligències de la persona farà possible realitzar una diversificació curricular.
 
Amb el treball sistemàtic dels hàbits i i dels aspectes bàsics de convivència facilitem l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup.
Els hàbits són pautes de comportament que ajuden als nens i nenes a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges.

 

Els hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola. A mida que els nens/es van assolint els diferents hàbits se senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d’aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells/es una motivació important i necessària per continuar avançant.