Educació Competencial

Desitgem que els alumnes Aprenguin a aprendre per a tota la vida, i es faci realuna línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu:"Caps ben fets més que ben plens".

Al nostre col·legi desenvolupem les distintes capacitats, intel·ligències i competències dels nostres alumnes.

L’educació per competències pretén la integració del coneixement cercant que els aprenentatges siguin més funcionals, s’apliquin a contextos distints i siguin transferibles.

Potenciem l’autonomia, l’autoregulació, la motivació per aprendre, el coneixement interdisciplinar, l’experimentació, la cultura de pensament....

Ho fem a través de programacions diferents: unitats didàctiques, projectes, tallers, metodologies actives… tenint en compte l’heterogeneïtat dels grups, la importància de l’avaluació en l’aprentatge, l’acompanyament…

 

Durant els darrers cursos, hem integrat el treball de competències bàsiques al centre. Les competències comunicatives, metodològiques, personals i socials s’emmarquen en els quatre eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
 • Aprendre a pensar i comunicar
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món

S’entén per competència la capacitat, els coneixements i les habilitats de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció del coneixement vinculats a diferents sabers.

Són bàsiques perquè es consideren imprescindibles i aporten un conjunt d’habilitats cognitives, procedimentals i actitudinals que poden i han de ser aconseguides a l’educació obligatòria. No són mínims comuns, ja que el currículum s’ocupa dels aprenentatges desitjables. La contribució principal de les competències consisteix en orientar l’ensenyança a permetre identificar els continguts i els criteris d’avaluació que tenen caràcter imprescindible.


Les 8 competències són:

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència cultural i artística
 • Competència en el tractament de la informació
 • Competència matemàtica
 • Competència per aprendre a aprendre
 • Competència en l’autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic