Metodologies Actives


La personalització és una de les nostres senyes d’identitat. Des d’ella l’alumne és centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. Entenem que per a això, els educadors de la Companyia de Maria eduquen des d’una "Relació que acompanya, integra i fa créixer".

El procés d’ensenyament-aprenentatge es desenvolupa en les nostres aules de  manera molt diferent tenint sempre com a protagonista l’alumne mateix.

Aquest estil d’ensenyament-aprenentatge permet que l’alumnat desplegui destreses de la vida real i aprengui tot fent front a problemes i desafiaments.

Les nostres programacions desenvolupen en els nostres alumnes les distintes capacitats, competències i intel·ligències. Busquem promoure el raonament crític, la creativitat, desenvolupar una visió holística de la realitat, estimular  l’autoregulació de l’aprenentatge, adquirir l’hàbit per al treball en equip, la capacitat per a aprendre a aprendre i l’habilitat per a afrontar  els problemes i la presa de decisions.

 

Aprenentatge Cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortit les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. Treballem junts per a aconseguir objectius compartits.

Les característiques de l’aprenentatge cooperatiu són:

- Interdependència positiva.

- Responsabilitat individual.

- Desenvolupament d’habilitats interpersonals i de petit grup.

Portem varis anys immersos en el Projecte d´Aprenentatge Cooperatiu, amb la finalitat que l'alumnat aprengui més i millor (cooperar per aprendre) i que l'alumnat aprengui a treballar en equip (aprendre a cooperar).

Els beneficis per l’alumnat en l’aplicació d’aquest projecte é veu sobretot en que:

  • Aprèn a  organitzar-se com a equip amb altres alumnes.
  • Aprèn a planificar el seu treball.
  • Aprèn a revisar el funcionament del seu equip de forma periòdica i a establir objectius de millora.
  • Aprèn a respectar i valorar les opinions dels seus companys i companyes.
  • Fomenta valors com la solidaritat i el respecte mutu.
  • Millora el rendiment escolar de l'alumnat.

IntegraTICs

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden a què l’alumne sigui agent del seu aprenentatge desenvolupant el sentit crític i la capacitat de discernir.

Les TIC són una realitat diària en els processos d’ensenyament aprenentatge del nostre alumnat, com a suport i significant un desenvolupament de competències específiques en la tecnologia informativa i digital. Aquesta és la raó de ser del projecte integratic que presenta el següent:

  • Fer de les TIC una eina més que permeti als nostres alumnes a ser competents en la seva vida quotidiana, d’aquesta manera podran sistematitzar, ordenar  i apropar-se a la realitat actual de la societat.
  • Proporcionar a tots els mestres i professors eines per formar i ajudar als alumnes a  adquirir aquesta competència. L’ús de les TIC dins de l’aula (que no han de ser exclusives),  pot facilitar la pràctica docent diària, millorant l’aprenentatge dels alumnes i encaminant-nos cap a un nou model metodològic.
  • Equilibrar l’ús de les TIC, entre els diferents professors, cursos, matèries i àrees.

Les línies d’acció, un cop integrat l’ordinador personal entre els alumnes, es centra en l’ús de les tabletes i dels mòbils com un nou recurs pedagògic.