Projecte de convivència i mediació

El Projecte de convivència i mediació s’impulsa per facilitar una millora constant de la convivència en l’àmbit escolar i com a repte del progrés de la responsabilitat personal i social. El projecte no pretén eradicar els conflictes, sinó utilitzar-los per cercar solucions constructives que defugin qualsevol mena de violència.

El projecte ens ajuda a conviure amb un nivell molt baix de conflictes i una bona participació dels alumnes en la dinàmica escolar.

Les línies d’acció per enguany consistiran en realitzar un treball periòdic amb els alumnes que formen part dels equips de delegats i delegades de cada grup classe a partir de 5è de Primària. L’objectiu es centrarà en una acció participativa de la convivència global al centre.