Projecte Lingüístic

Des d’una educació oberta al món impulsem la línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu "Educar en la vida i per a la vida".

Veiem l’aprenentatge dels idiomes des del desenvolupament de la competència lingüística, una competència que estructura el pensament i és clau per al desenvolupament d’altres aprenentatges.

Desenvolupem las destreses necessàries per a què els nostres alumnes s’obrin al món i  afrontin la globalització en la que vivim.

 

APRENENTATGE MULTILINGÜE

El desenvolupament de les competències lingüístiques com a eix transversal a totes les àrees del currículum ha estat fins ara fonamental, aquests darrers anys s’ha constatat un canvi que requereix un replantejament pedagògic profund per tal de donar resposta a les noves necessitats dels alumnes i de la societat.

Creiem en la necessitat que els nostres alumnes desenvolupin la seva competència comunicativa i lingüística al màxim de les seves possibilitats, mitjançant el treball de la llengua catalana, castellana i anglesa. La necessitat social que els alumnes sàpiguen millor les llengües estrangeres ens porta a treballar continguts escolars de diferents matèries en llengua anglesa. L’escola aposta per una millora constant i ampliació d’aquest aspecte.

Les línies d’acció per enguany consistiran en actualitzar els objectius del projecte lingüístic de centre per tal d’afavorir un projecte multilingüe.